თვითრეგულირება

თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში „მთავარ არხში“ მოქმედებს დავის განმხილველი ორგანო, რომელიც არსებობს ორი ინსტანციის სახით: პირველი ინსტანცია - "კომისია" და მეორე ინსტანცია "სააპელაციო საბჭო".

დაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს, რომ "მთავარმა არხმა" დაარღვია "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით" დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება.

საჩივრის გამოგზავნის სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია ჩააბაროს შესაბამისი დოკუმენტაცია თვითრეგულირების მექანიზმის სახელზე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, გ. ჩუბინაშვილის N:41, ან მოგვაწოდეთ საჩივარი ელექტრონული სახით, შემდეგ მისამართზე: tv@mtavari.tv, mtavari.channel@gmail.com

შემოსული საჩივრები და მიღებული გადაწყვეტილებები